Thông báo cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 18 tháng 11 năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 đã quyết định Miễn