Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Đó là nội dung chính phóng viên trao đổi với ông Vũ Huy Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Một góc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
 
PV: Thưa ông, Đảng ta đã xác định “Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng” nhằm giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Vậy trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác này được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn thực hiện như thế nào?
 
Ông Vũ Huy Toàn: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; từ việc chủ động tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra đến việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm để định hướng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp nắm bắt và triển khai thực hiện.
 
Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đồng thời quan tâm chỉ đạo các hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, định kỳ tổ chức hội nghị cấp ủy xem xét báo cáo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong đó có công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã kiểm tra 373 lượt tổ chức đảng và 1.475 lượt đảng viên; Giám sát 287 lượt tổ chức đảng và 1.320 lượt đảng viên; Các cấp ủy và chi bộ đã quyết định kỷ luật 75 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận có 09 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. 
 
Trong nhiệm kỳ, việc thi hành kỷ luật trong Đảng của các tổ chức đảng trực thuộc đảm bảo đúng quy trình, quy định nên Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp không nhận được đơn, thư khiếu nại kỷ luật đảng. Từ kết quả trên cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát đã được triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch. 
 
PV: Một trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn xây dựng chương trình hành động như thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn?
 
Ông Vũ Huy Toàn: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung sau cụ thể như sau:
 
Chủ động tham mưu cho cấp ủy phổ biến, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW và của Đảng uỷ Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến các cấp ủy, đảng viên trong toàn Tập đoàn. Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát; 
 
Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn) đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
 
Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của các tổ chức đảng, đơn vị, mang tính khả thi cao và thực hiện theo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 
 
Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ phải bảo đảm thực sự nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ theo quy trình và thẩm quyền được quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng.
 
Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, khiếu nại kỷ luật đảng và tham mưu cho cấp ủy xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn với đơn vị Kiểm toán nội bộ & Giám sát tài chính và đơn vị Kiểm tra - Thanh tra. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 
 
Ông Vũ Huy Toàn.
 
PV: Có một thực tế công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tại doanh nghiệp hiện nay vẫn còn mờ nhạt. Vậy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đưa ra giải pháp gì để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng?
 
Ông Vũ Huy Toàn: Nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra một số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xác định kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng và của Người đứng đầu cấp ủy. Do đó, trong việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên hàng năm tới đây Ủy ban Kiểm tra sẽ đề nghị cần bổ sung thêm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đó.
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
 
Tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát để phù hợp với thực tế công tác của các đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ “lãnh đạo có kiểm tra, kiểm tra có chương trình, kế hoạch”. Tham mưu cho cấp ủy mở lớp bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.
 
Thực hiện giám sát thường xuyên việc chấp hành Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt đảng của cấp ủy và tổ chức đảng trong việc quản lý đảng viên tại đơn vị và giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú. Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các tổ chức đảng trực thuộc. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực nhạy cảm.
 
PV: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ này được Đàng ủy Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Vậy Ủy ban Kiểm tra kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tuyên truyền ra sao để đảm bảo trong sạch trong Đảng?
 
Ông Vũ Huy Toàn: Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, trước yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tham mưu giúp Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí sau: 
 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và quán triệt thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Tập đoàn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Chủ động cập nhật, rà soát các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm toán nội bộ và các quy định khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với quy định; Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và của Tập đoàn về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai minh bạch tài sản; các lĩnh vực dễ có nguy cơ xảy ra tham nhũng tiêu cực; việc phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở, phổ biến Quy chế dân chủ cơ sở đến toàn thể CBCNV.
 
Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; tăng cường các hình thức tuyên dương, biểu dương các tập thể, các điển hình tiên tiến qua kênh truyền thông bằng hình ảnh EVNNews, ấn phẩm, trang thông tin điện tử nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật và Tập đoàn khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách.
 
Nguồn Internet