VNECO 8 phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán

Sau hơn hai tháng thu thập tài liệu tại trụ sở chính và hoàn thiện tại Hà Nội. Chi nhánh Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học ( AISC) đã phát hành Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.

Báo cáo đã phản ánh các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2009 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể :

  • Doanh thu đạt 31.8 tỷ vượt 27.41%
  • Lợi nhuận đạt 1.622 tỷ vượt 1.15%
  • Thu nhập bình quân đạt 2.9 triệu đồng / tháng vượt 16.12 %
  • Cổ tức đạt 12.39% vượt 3.25% .

Hội đồng quản trị đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27 tháng 3 để thông qua các chỉ tiêu cơ bản, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.