Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ phần xây dựng điện vneco 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 ngày 19 tháng 02 năm 2009;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại hội trường Công ty TNHH du lịch công đoàn Ban Mê ngày 19 tháng 02 năm 2009 với 51 cổ đông và người được uỷ quyền có mặt dự họp, đại diện cho 1.033.371 cổ phần, đạt 91,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ thực góp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8
QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:
Tổng doanh thu: 20.102 triệu đồng đạt 51% so với kế hoạch năm 2008, và đạt 99% so với năm 2007.
Lợi nhuận: 141,6 triệu đồng đạt 5% so với kế hoạch năm 2008, và đạt 7% so với năm 2007.
Nộp ngân sách nhà nước: 1.083 đồng đạt 70% so với kế hoạch năm 2008, và đạt  120% so với năm 2007.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
Tổng doanh thu: 25.000 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 1.575 triệu đồng.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
3. Báo cáo tài chính năm 2008:
ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2009, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
Tổng tài sản:         34,154 triệu đồng.
Vốn chủ sở hữu:     11,871 triệu đồng.
Doanh thu thuần:     20,102 triệu đồng.
Lợi nhuận sau thuế:  76,3 triệu đồng.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008:
ĐHĐCĐ đã nghe trình bày và nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong năm 2008.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008.
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân chia các quỹ và mức cổ tức (phương án phân phối lợi nhuận) năm 2008.
Lợi nhuận trước thuế:         141.933.868 đồng.
Thuế thu nhập doanh nghiệp:     65.573.468 đồng.
Lợi nhuận sau thuế:             76.360.400 đồng.
- Phân phối các quỹ: 9.926.852 đồng.
+ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính:     3.818.020 đồng.
+ Trích 3% quỹ phúc lợi:         2.290.812 đồng.
+ Trích 5% quỹ khen thưởng:         3.818.020 đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: 66.433.548 đồng
- Tỷ lệ lợi tức trên 1 cổ phần: 0,59% năm.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 03: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát.
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu ông  Nguyễn Hữu Đằng vào chức vụ thành viên ban kiểm soát của Công ty.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 04: Thông qua công tác đầu tư năm 2009.
ĐHĐCĐ thống nhất công tác đầu tư năm 2009 như sau:
- Hoàn thiện công tác đầu tư tại Nhà máy BTLT tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, đầu tư thêm khuôn cột, giàn cẩu trục để tăng năng suất phù hợp với phương án tăng ca với tổng mức đầu tư bổ sung khoảng 500 triệu đồng.
- Đầu tư vào khu đất số 07 Nguyễn Thị Định: Đầu tư theo hướng ngắn hạn, sử dụng vốn ít và thu hồi vốn nhanh trong vài năm tới.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2009 của Công ty.
ĐHĐCĐ đã thảo luận và nhất trí chọn Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 06: Thông qua việc lên sàn giao dịch chứng khoán.
ĐHĐCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty chứng khoán có đủ năng lực, mức phí phù hợp để tư vấn lưu ký cổ phiếu của Công ty theo quy định trong năm 2009 và niêm yết khi có điều kiện thuận lợi.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 07: Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
ĐHĐCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 19/03/2007.
Tỷ lệ tán thành: 93 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại đại hội.
Điều 08: Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện những công việc được ĐHĐCĐ uỷ quyền trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH                 

 NGUYỄN CÔNG DIỆU