Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ

 


CÔNG TY CỔ PHẦN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------***------                                                          ---------******----------
Số: .. …NQ/VNECO8-ĐHĐCĐ


Đăk Lăk, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 


NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành tăng vốn điều lệ)


- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005

- Căn cứ Luât chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 8.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02 ngày 23  tháng 09  năm 2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phương án phát hành:

1. Phát hành 1.200.000  cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

-  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

-  Tổng số cổ phần phát hành thêm: 1.200.000 cổ phần, tương đương với 100% cổ phiếu đang lưu hành

-  Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng.

-  Đối tượng phát hành:  Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền mua.

-  Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

-   Tỷ lệ thực hiện 1:1 Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn B sở hữu 5.235 cổ phần, theo tỷ lệ 1:1, cổ đông này được quyền mua thêm là 5.235*1/1 = 5.235 cổ phần.

2. Xử lý cổ phiếu từ chối mua:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu không đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá đã bán cho cổ đông hiện hữu.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng như sau:

- Đầu tư bất động sản : Nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất của khu đất 2.479 m2 tại số 7 Nguyễn Thị Định- Phường Khánh Xuân – Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk hiện Công ty đang thuê sang giao đất

- Đầu tư mua xe ô tô sơ mi tải 25 tấn, gắn cẩu 5 tấn phục vụ vận chuyển và mua bán cột bê tông ly tâm

- Đầu tư mua trang thiết bị, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp đường dây và trạm

- Bổ sung vốn lưu động để tăng năng lực họat động, giảm vốn vay để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, xử lý cổ phiếu từ chối mua, thay đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành, cân đối sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng nêu trên.

Điều 3. Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, Công ty sẽ thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phần của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yểt cổ phần của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.     

- Ban Kiểm soát.                                                                             

- Lưu Thư ký công ty .


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (đã ký )   

 Nguyễn Công Diệu