Cô đông nội bộ Công ty thông báo bán cổ phần

Cô đông nội bộ Công ty là ông Nguyễn Tiến Chữ - Thành viên hội đồng quản trị, phó giám đốc Công ty thông báo bán cổ phần như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến chữ

2. Số chứng minh nhân dân: 191805191 do công an tỉnh Thửa Thiên Huế cấp ngày 11/9/2008.

3. Điện thoại liên lạc: 0913465975

4. Chức vụ hiện nay: phó giám đốc

5. Mã chứng khoán giao dịch: VE8

6. Số lượng cổ phần trước khi giao dịch: 17.580 cổ phần.

7. Số lượng đăng ký bán: 10.000 cổ phần.

8. Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Ký kết chuyển nhượng theo thoả thuận

10. Thời gian thực hiện: từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2010.