Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 trân trọng kính mời các quý vị cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Thời gian: từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 tháng 3 năm 2010, tại Hội trường khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăKlăk.

Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

- Báo cáo công khai tài chính năm 2009.

- Báo cáo của ban kiểm soát.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

- Sửa điều lệ theo điều lệ mẫu.

- Bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

- Và các quyết định khác thuộc thẩm quyền của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/2/2010.

Cổ đông về dự họp vui lòng mang theo giấy chúng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, trong trường hợp được uỷ quyền thì kèm theo giấy uỷ quyền hợp lệ.

Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc uỷ quyền tham dự trước 16h ngày 24/3/2010 qua số điện thoại 0500 3859776 hoặc số fax: 0500 3858921 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..