Đóng điện MBA T2 công trình Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện MBA T2 thuộc công trình Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang.

Công tác phòng chống cháy nổ trước khi đóng điện.
 
Công trình nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đình Trám có tổng mức đầu tư 49,748 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Công trình đến nay được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện MBA T2 và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.
 
Ông Trần Thái Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc xây dựng công trình nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đình Trám sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho phụ tải cho khu vực huyện Việt Yên trong đó có KCN Đình Trám và một phần huyện Tân Yên, góp phần giảm tổn thất điện năng khi trả các đường dây về phương thức kết dây cơ bản các vùng lân cận.

Đồng thời, công trình đảm bảo tiêu chuẩn độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí N-1; phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 và phù hợp với điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 5084/BCT-ĐL ngày 14/07/2020 của Bộ Công Thương.

Nguồn Internet