Bộ đội đường dây

Với tiến độ thi công gấp rút, trong thời gian 4 tháng hoàn thành bàn giao công trình xây lắp đường dây 220kv đấu nối thuỷ điện Srefook 4 trị giá hơn 5,5 tỷ. Công trình địa chất phức tạp, phần ngầm toàn đá giàn, đá tảng. Vừa qua được sự hổ trợ của Tỉnh đội Đăk Lăk, tiểu đội công binh bằng kỷ thuật quân sự hiện đại đã khoan đá nổ mìn phá đá hoàn thành nhiều vị trí giúp cho công tác đào đúc móng được nhanh chóng.

Hoan hô bộ đội thi công đường dây. Vừa có điều kiện thực hành lại vừa có điều kiện cải thiện đời sống.